ഗീതാഗോപി എം എല്‍ എയുടെ മകളുടെ വിവാഹം ആർഭാടവിവാഹമായെന്ന വിവാദമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം.


 

ഗീതാഗോപി എം എല്‍ എയുടെ മകളുടെ വിവാഹംസി പി ഐ  വിശദീകരണം തേടും.


നാട്ടിക എം.എ.എ ഗീതാഗോപിയുടെ മകളുടെ ആഭാട വിവാഹം. വിശദീകരണം തേടും. ഇത് സംമ്പന്ധിച്ച്സംസ്ഥാന നിവാഹക സമിതി സി.പി.ഐ തൃശൂ ജില്ലാ കൗസിലിന് നിദേശം നകി. 
ഗീതാഗോപി എം എല്‍ എയുടെ മകളുടെ വിവാഹം ഭാടവിവാഹമായെന്ന  വിവാദമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം.

Post A Comment: