മോഹിനിയാട്ടം വിഭാഗം മേധാവിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലാമണ്ഡലം സർവ്വകലാശാലയുടെ കാമ്പസ് ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തിച്ചുതൃശൂര്‍:പ്രശസ്ത മോഹിനിയാട്ടം കലാകാരി കലാമണ്ഡലം ലീലാമ്മ (65) അന്തരിച്ചു. 
തൃശൂരി അത്താണിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. കോട്ടയം മറ്റക്കരയി ജനിച്ചു. കലാമണ്ഡലം കപ്പിത സവകലാശാലയി പഠിച്ച് അവിടെത്തന്നെ അധ്യാപികയായി. മോഹിനിയാട്ടം വിഭാഗം മേധാവിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലാമണ്ഡലം സവ്വകലാശാലയുടെ കാമ്പസ് ഡയറക്ടറായും പ്രവത്തിച്ചു.കലാമണ്ഡലം സത്യഭാമ, കലാമണ്ഡലം ചന്ദ്രിക എന്നിവരുടെ ശിഷ്യയായി.ഭരതനാട്യവും കുച്ചിപുടിയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സവകലാശാലയി റീഡറായും പ്രവത്തിച്ചു (1995-98). ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി നിരനധി വേദികളി മോഹിനിയാട്ടം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടൂ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ഡോക്യുമെന്ററിയിലും നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചു. മോഹിനിയാട്ടത്തെ പറ്റി ഗവേഷണം ചെയ്യാ സ്വന്തമായി തൃശ്ശൂ ജില്ലയിലെ അത്താണിയി സ്വാതിചിത്ര എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു. 1990 കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെയും, 2008 കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെയും, 2007 കലാമണ്ഡലംഅവാഡ്, കുഞ്ച നമ്പ്യാ സ്മാരക പുരസ്കാരം തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.Post A Comment: