സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാല് ജില്ലകളിലെയും ഇന്നത്തെ ഇന്ധന വില.സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാല് ജില്ലകളിലെയും ഇന്നത്തെ ഇന്ധന വില. 


ജില്ല
 പെട്രോള്‍ ഡീസല്‍ 
തിരുവനന്തപുരം- 69.45 59.56
 
കൊല്ലം -69.02 59.15 ‌
പത്തനംതിട്ട- 68.81 58.96
 
ആലപ്പുഴ -68.44 58.61
 
കോട്ടയം-- 68.43 59.60
ഇടുക്കി -68.96 59.04
 
എറണാകുളം- 68.13 58.32
 
തൃശ്ശൂ
 -68.64 58.80 
പാലക്കാട് -68.98 59.11
 
മലപ്പുറം -68.70 58.88
 
കോഴിക്കോട് -68.40 58.59
 
വയനാട്- 69.14 59.22
 
കണ്ണൂ
 -68.32 58.52 
കാസ
കോട് -68.91 59.07

Post A Comment: