പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ രണ്ടായിരത്തിലധികം തൊഴിലാളികൾക്കും കിയാൽ, എൽ ആൻറ് ടി ജീവനക്കാർക്കും പണമിടപാടിന് സൗകര്യ ഇത് സൗകര്യപ്രതമാകും


മുന്‍ മന്ത്രി ഇപി ജയരാജനാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ബാങ്ക്  എടിഎം കൗണ്ടറിന്‍റെ ഉദ്ഘാടന കര്‍മ്മം നിര്‍വഹിച്ചത്.
പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ രണ്ടായിരത്തിലധികം തൊഴിലാളികക്കും കിയാ, റ് ടി ജീവനക്കാക്കും പണമിടപാടിന് സൗകര്യ ഇത് സൗകര്യപ്രതമാകും.
കണ്ണൂ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള കമ്പനിയുടെ അനുമതിയോടെ എ.ടി.എം സെന്റ തുറന്നത്


Post A Comment: