ചോദ്യം ശ്രീ വി ടി ബലറാമിനോടാണ്.വി ജയം ഉറപ്പിക്കുകയും, ലഭിക്കുന്ന വോട്ടിന്‍റെ ആനുപാദികമായി മരങ്ങള്‍ നടുമെന്നുമായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്തായി സര്‍. എത്ര മരം നട്ടു.?


ചോദ്യം ശ്രീ വി ടി ബലറാമിനോടാണ്.

വി ജയം ഉറപ്പിക്കുകയും, ലഭിക്കുന്ന വോട്ടിന്‍റെ ആനുപാദികമായി മരങ്ങള്‍ നടുമെന്നുമായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്.എന്തായി സര്‍. എത്ര മരം നട്ടു.? *അതിലെത്ര മരങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു .. അല്ലെങ്കി എത്ര മരങ്ങ അതിജീവിച്ചു?*

Post A Comment: