കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു.

ജൂലൈ 9 വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ ആണിത്. തമിഴ് നാടും മഹാരാഷ്ട്രയുമാണ്‌ ഡെങ്കി ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില്‍ കേരളത്തിനു തൊട്ടുപിന്നിലായുള്ളത് എന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെപി നഡ രാജ്യസഭയില്‍ ഉയര്ന്നപ ചോദ്യത്തിനു നല്കിസയ മറുപടിയില്‍ പറയുന്നു.
തമിഴ്നാട്ടില്‍ 4,407 ഡെങ്കി കേസുകള്‍ ആണ് റിപ്പോര്ട്ട് ‌ ചെയ്തത്.
മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഉത്തര്‍ പ്രാദേശിലും യഥാക്രമം 372ഉം 97ഉം കേസുകളും. തമിഴ്നാട്ടിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഡെങ്കിപ്പനി
 ബാധിച്ച ഒരാള്‍ വീതം മരിച്ചപ്പോള്‍.മറ്റൊരു ഡെങ്കിപ്പനി മരണം റിപ്പോര്ട്ട്  ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഹരിയാനയില്‍ നിന്നാണ്.

ജൂണ്‍ വരെയായി ഡെങ്കിപ്പനി തടയുന്നതിനായുള്ള 1,793 കിറ്റുകള്‍ രാജവ്യാപകമായി നല്കിയ എന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു.

Post A Comment: