മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം

മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ ചച്ച വിജയം, നഴ്സുമാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 20000
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയ നടത്തിയ ചച്ചയിലാണ് സമരം
അവസാനിപ്പിക്കാ തീരുമാനം ആയത്തിരുവനന്തപുരം:
 സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ നഴ്സുമാ നടത്തിയ സമരം
 ഒത്തുതീപ്പായി. ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയ നടത്തിയ 
ച്ചയിലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാ തീരുമാനം ആയത്. 20,000 രൂപ നഴ്സുമാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമാക്കി ഉയത്താ 
ധാരണയായി. 50 കിടക്കക വരെയുള്ള ആശുപത്രികളി 20,000 
രൂപയാക്കി നിശ്ചയിച്ചു. ഇതി കൂടുത കിടക്കകളുള്ള 
ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പളം നിണ്ണയിക്കാ 
സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാസത്തിനകം ഈ സമിതി റിപ്പോട്ട് നകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഴ്സിങ്ങ് സംഘടനകളുടെയും മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷ പ്രതിനിധികളും ചച്ചയി പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പളം പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാനാണ് ധാരണയായത്. ഇതോടെ 22 ദിവസമായി നഴ്സുമാരുടെ സമരം പിവലിക്കാ സംഘടന നേതാക്ക തീരുമാനിച്ചു. നഴ്‌സിംഗ് ട്രെയിനിമാരുടെ സ്റ്റൈപ്പന്റ് കാലാനുസൃതമായി വധിപ്പിക്കും. അതും ട്രെയിനിങ് പിരിയഡ് സംബന്ധിച്ച കാര്യവും ഈ സമിതി പരിഗണിച്ചു നിദേശം നകും. സമരം നടത്തിയ നഴ്സുമാക്ക് എതിരെ പ്രതികാര നടപടി പാടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Post A Comment: