കാരക്കാട് മയൂര അപാർട്ട്മെന്റിന്‍റെ മതിലും തകർന്നു.


തൃശൂര്‍ :ഗുരുവായൂരി നിയന്ത്രണം വിട്ട വാ ട്രാസ്ഫോമറി ഇടിച്ചു. 
കാരക്കാട് മയൂര അപാട്ട്മെന്റിന്‍റെ മതിലും തകന്നു.

ആളപായമില്ല 

Post A Comment: