ഒരു വാർഡ് ഇലക്ഷനിൽ പോലും മത്സരിക്കാത്ത ടൈലർ രവി യാണ് സർക്കാർ രേഖകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മാറിയത്.


ഒരു വാഡ് ഇലക്ഷനി പോലും മത്സരിക്കാത്ത ടൈല രവി യാണ് സക്കാ രേഖകളി മുഖ്യമന്ത്രിയായി മാറിയത്. 

36 ഷമായി തയ്യ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആനക്കല്ല് ചാണാശേരി ' രവി സി എംക്കാ രേഖകളി മുഖ്യമന്ത്രിയായത് നാട്ടുകാക്ക് കൗതുകമായി . 
മാസങ്ങക്ക് മുപ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടന്ന് പെരുമ്പിലാവ് അക്ഷയ സെന്റ വഴി രവി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വസ്തീയ ബിമയോജന പേരിലുള്ള ആരോഗ്യ ഇഷുറസ് കാഡിനപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.
ഇതു പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഞ്ചായത്തി നിന്നും ലഭിച്ച നിദേശത്തെ തുടന്ന് ഓഫീസിലെത്തി ഫോട്ടോയെടുക്കുകയും കയ്യോടെ ലഭിച്ച  കാഡ് വീട്ടിലെത്തി നോക്കിയപ്പോഴാണ് തന്‍റെ പേരിന്‍റെ സിഎം എന്ന ഇനീഷ്യ ഭാഗത്ത് രവി സി എം എന്നതിനു പകരം മുഖ്യമന്ത്രി രവി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടത്.

രവിക്ക് ലഭിച്ച കൗതുക കാഡ് കാണാ അയവാസികളും നാട്ടുകാരും തിരക്കോട് തിരക്കിലാണ്. 

ഇതു കണ്ട രവി പറയുന്നത് ഇനി ഇഷുറസ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലെന്താ ഒരു വാഡ് ഇലക്ഷനി പോലും മത്സരിക്കാത്ത ഞാ നിമിഷ നേരം കൊണ്ടല്ലേ സക്കാ രേഖകളി മുഖ്യമന്ത്രിയായത് എന്നും നാട്ടുകാരോടായി രവി തട്ടി വിട്ടു. 

Post A Comment: