തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ജൂലൈയില്‍ റേഷന്‍ കട വഴി വിതരണം നടത്തുന്ന സാധനങ്ങള്‍ എത്തിയതായി ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ജൂലൈയില്‍ റേഷന്‍ കട വഴി വിതരണം നടത്തുന്ന സാധനങ്ങള്‍ എത്തിയതായി ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു. എ.എ.വൈ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് കാര്‍ഡിന് 28 കി.ഗ്രാം അരിയും 7 കി.ഗ്രാം ഗോതമ്പും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. മുന്‍ഗണനാ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട കാര്‍ഡുകളിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും 4 കി.ഗ്രാം അരിയും 1 കി.ഗ്രാം ഗോതമ്പും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. മുന്‍ഗണനയിതര വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട രണ്ട് രൂപ നിരക്കിലുളള ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഓരോ അംഗത്തിനും 2 കി.ഗ്രാം അരി വീതം കിലോഗ്രാമിന് 2 രുപ നിരക്കില്‍ ലഭിക്കും. രണ്ട് രൂപ നിരക്കിലുളള ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത ബാക്കിയുളള മുന്‍ഗണന ഇതര വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് കാര്‍ഡിന് 5 കി.ഗ്രാം ഭക്ഷ്യധാന്യം ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഓരോ കാര്‍ഡിനും 2 കി.ഗ്രാം ഫോര്‍ട്ടിഫൈഡ് ആട്ട കി.ഗ്രാമിന് 15 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും.

Post A Comment: