മരണം റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാനും ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കി കേന്ദ്രസർക്കാർ
ദില്ലി:  മരണം റജിസ്റ്റ ചെയ്യാനും മരണ സട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാനും ആധാ കാഡ് നിബന്ധമാക്കി കേന്ദ്രസക്കാ. പരിഷ്കാരം ഒക്ടോബ ഒന്നു മുത നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രസക്കാ പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തി പറയുന്നു. ജമ്മു കശ്മീ, അസം, മേഘാലയ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാവക്കും ഈ തീരുമാനം ബാധകമാണ്.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള റജിസ്ട്രാ ജനറലിന്റെ ഓഫീസാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങ ‍സംസ്ഥാനങ്ങളെ അറിയിച്ചത്. മരിച്ചയാളെക്കുറിച്ച് ബന്ധുക്കകുന്ന വിവരങ്ങ കൃത്യവും സത്യവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് പുതിയ നടപടി. മരിച്ച വ്യക്തികളുടെ പേരി നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുക ഇല്ലാതാക്കാ പുതിയ നീക്കം സഹായിക്കുമെന്നുമാണ് കരുതുന്നത്

മുപ് മരണസട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കണമെങ്കി മരിച്ചയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി തിരിച്ചറിയി രേഖക ഹാജരാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. പുതിയ നടപടിയോടെ ഇത് ഇല്ലാതാകുമെന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം. മരിച്ച വ്യക്തികളുടെ പേരി നിരവധി തട്ടിപ്പുക നടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Post A Comment: