ചരക്ക് സേവന റി​ട്ടേ​ണ്‍ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയ്യതി സർക്കാർ നീ​ട്ടി. ആഗസ്ത് 25 വ​രെ​യാ​ണ് നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയ്യതി നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് .ചരക്കു സേവന റീട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള തിയതി നീട്ടി ചരക്ക് സേവന റി​ട്ടേ​ണ്‍ സമപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയ്യതി സക്കാ നീ​ട്ടി. ആഗസ്ത് 25 വ​രെ​യാ​ണ് നികുതി റിട്ടേ സമപ്പിക്കാനുള്ള തീയ്യതി നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് . ജിഎസ്‌ടിഎ പോട്ട തകരാറിലായതാണ് നികുതി റിട്ടേ തീയ്യതി നീട്ടാ കാരണമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്

Post A Comment: