കാപ്പാട് കടപ്പുറത്ത് മാസപ്പിറവി കണ്ടു
ഈ വഷത്തെ ബലിപെരുന്നാ സെപ്റ്റംമ്പ 1 ന് ആഘോഷിക്കും. കാപ്പാട് കടപ്പുറത്ത് മാസപ്പിറവി കണ്ടു. കോഴിക്കോട് വലിയ ഖാസി കെ.വി ഇമ്പിച്ചമ്മദാണ് മാസപ്പിറവി കണ്ടതായി അറിയിച്ചത്.

Post A Comment: