പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി
തിരൂരി 12 ലക്ഷംരൂപ വില വരുന്ന പുകയില ഉല്പന്നങ്ങളുമായി യു പി സ്വദേശിയെ കോലഴി എക്സൈസ് പിടികൂടി.

Post A Comment: