ന്യൂഡൽഹി: മുൻ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആർ.ജെ.ഡി നേതാവുമായ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്‍റെ 165 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തു


ന്യൂഡഹി: മു ബിഹാ മുഖ്യമന്ത്രിയും .ജെ.ഡി നേതാവുമായ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ 165 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തു. ബിഹാറിലും ഹിയിലുമുള്ള സ്വത്തുക്കളാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തത്
ബിഹാറിലുള്ള ഭൂമിയും ലാലുവിന്റെ മകനും പിഗാമിയുമായ തേജസ്വി യാദവിന്റെ ഹിയിലെ വീടും മക മിസയുടെ ഫാം ഹൗസും പിടിച്ചെടുത്തവയി പ്പെടുന്നു. പറ്റ്നയിലും സമീപ പ്രദേശത്തുമുള്ള  കെട്ടിടങ്ങ, ഷോപ്പിങ് മാളിന് വേണ്ടി നിമ്മാണം നടക്കുന്ന 3.5 ഏക്ക ഭൂമി എന്നിവയും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്
അതേസമയം, റെയിവേ ഹോട്ടല്ടെന്ഡര്അഴിമതിക്കേസി  ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്​, മക തേജസ്വി യാദവ്എന്നിവക്ക്ചോദ്യംചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനുള്ള സമയം സി.ബി. നീട്ടി നല്കി.


Post A Comment: