ഒക്ടോബർ 4 ന് ഗെയിം പുറത്തിറങ്ങും.


90 കളി സൂപ്പ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു റോഡ് റാഷ് ഗെയിം പുതിയ രൂപത്തി തിരിച്ചു വരുന്നു. റോഡ് റെഡംഷ എന്ന പേരി ആണ് റോഡ്റാഷ് തിരിച്ചു വരുന്നത്.

പിക്സ സ്റ്റുഡിയോസ് നിമ്മിച്ച ഗെയിമിെറ ട്രയ്ല ഇതിനോടകം ഹിറ്റായിക്കഴിഞ്ഞു. ഒക്ടോബ 4 ന് ഗെയിം പുറത്തിറങ്ങും.
Post A Comment: