വി​ദേ​ശ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്നു.

ദില്ലി: വിദേശ ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിവാങ്ങക്കും ആധാ കാഡ് നിന്ധമാക്കുന്നു. ഐ വിവാങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേന് ആധാ നിന്ധമാക്കാനാണു നിദേശം. പേക്ഷിക്ക, റ്റു വൈവാഹിക പ്രശ്നങ്ങന്നിവ തയുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് നടിയെന്ന് മന്ത്രില സമിതി വിദേകാര്യ മന്ത്രാത്തിനു നകിയ റിപ്പോട്ടിയുന്നു. ഐ ഭത്താക്കമാ സ്ത്രീളുടെ അകാങ്ങ നിഷേധിക്കുന്നതു തയാനും ഗാഹിക പീത്തിന് അറുതി വരുത്താനും ആധാ നിന്ധമാക്കമെന്നു സമിതിയുടെ റിപ്പോട്ടിരാമുണ്ട്. സ്റ്റ് 30നാണു സമിതി വിദേകാര്യ മന്ത്രാത്തിനു റിപ്പോട്ട് നകിത്. വിദേശ ഇന്ത്യക്കാക്കും ഇന്ത്യയിലെ വിദേശ പൗമാക്കും ഇന്ത്യ വംക്കും ആധാ നിന്ധമാക്കുന്നതു സംന്ധിച്ച നയം നിമിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്നത്തിലാണ് ആധാറിന്‍റെ ചുയുള്ള യുണീക് ഐന്റിഫിക്കേതോറിറ്റി.


Post A Comment: