ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ ഉഭയസമ്മത പ്രകാരം ബന്ധം വേർപെടുത്താൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം ലഭിക്കാൻ നിലവിൽ പതിനെട്ടുമാസം കാത്തിരിക്കണം


ദില്ലി: ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം വിവാഹിതരായവ ബന്ധം വേപെടുത്തുമ്പോ പാലിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആറുമാസത്തെ പുനവിചിന്തന സമയം (വിവാഹമോചന തീരുമാനം പുനപരിശോധിക്കാനാണ് ദമ്പതികക്ക് ആറുമാസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നത്) ഇനി മുത നിബന്ധമായേക്കില്ല. വിവാഹമോചിതരാകാ തീരുമാനിച്ചവക്ക് ആറുമാസത്തെ പുനവിചിന്തന സമയം നകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ജഡ്ജിമാക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്നു സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ജസ്റ്റിസുമാരായ എ കെ ഗോയ, യു യു ലളിത് എന്നിവരുപ്പെട്ട ബെഞ്ചിന്റെതാണ് ഉത്തരവ്. എട്ടുവഷമായി പിരിഞ്ഞു കഴിയുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആറുമാസത്തെ പുനവിചിന്തന സമയം റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡഹി സ്വദേശികളായ ദമ്പതിക സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ ഹജി പരിഗണിക്കവേയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം വിവാഹിതരായ ദമ്പതിക ഉഭയസമ്മത പ്രകാരം ബന്ധം വേപെടുത്താ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കി വിവാഹമോചനം ലഭിക്കാ നിലവി പതിനെട്ടുമാസം കാത്തിരിക്കണം. ഇതി ഒരു വഷത്തിനു ശേഷമുള്ള ആറുമാസമാണ് പുനവിചിന്തന സമയമായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഒരു വിവാഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാ പരാമാവധി ശ്രമിക്കാം. എന്നാ വീണ്ടും യോജിച്ചു പോകുന്നതിന് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാതിരുന്നാ വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കാമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം ഉപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങ തീരുമാനത്തിലെത്തിയോ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകണം പുനവിചിന്തന സമയം അനുവദിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നു തീരുമാനിക്കാ.

Post A Comment: