ആദ്യമായാണ് ഇത്ര വലിയ പരിപാടികള്‍ ഗാന്ധിജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച്‌ നെതര്‍ലന്‍ഡ്സില്‍ നടക്കുന്നത്.


ആംസ്റ്റര്ഡാം: സത്യത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും പാത സ്വീകരിക്കുക എന്ന ആഹ്വാനവുമായി നെതര്ലന്ഡ്സിലും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. 'മഹാത്മാവിനെ പിന്തുടരുക' എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി പരിപാടികള്ഒക്ടോബര്ഒന്നിനും രണ്ടിനും നെതര്ലാന്ഡ്സില്സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായവര്ക്കെല്ലാം ഇന്ത്യന്സമൂഹത്തോടൊപ്പം പങ്കുചേരാമെന്ന് ഇന്ത്യന്എംബസിയും അറിയിച്ചു.

ആദ്യമായാണ് ഇത്ര വലിയ പരിപാടികള്ഗാന്ധിജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച്നെതര്ലന്ഡ്സില്നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില്നിന്ന് ഗാന്ധി മെമോറിയല്ട്രസ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുത്ത മഹാത്മാഗാന്ധി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സൈക്കിളും ഇതോടനുബന്ധിച്ച്പ്രദര്ശനത്തിനുണ്ട്. ആംസ്റ്റര്ഡാമിലെ പ്രദര്ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സൈക്കിള്നെതര്ലന്ഡ്സിലേക്ക് അയച്ചത്. ലോകത്ത് സൈക്കിള്ഉപയോഗത്തില്മുന്നിരയില്നില്ക്കുന്ന രാജ്യമെന്നതിനാലാണ് നെതര്ലന്ഡ്സിന് ഇത്തരമൊരു സമ്മാനം. പീസ് പാലസ് മുതല്ഗ്രോട്ടെ കെര്ക് വരെ നടക്കുന്ന പ്രകടനത്തിനോടുവില്ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി തയാറാക്കി ഓപ്പെറ 'സത്യാഗ്രഹ'യില്നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കും. വിഖ്യാത സംഗീതജ്ഞന്ഫിലിപ് ഗ്ലാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും പരിപാടി.


Post A Comment: