ല​ങ്ക​ന്‍ പ​ര​മ്ബ​ര തൂ​ത്തു​വാ​രി​യ ഇ​ന്ത്യ നാ​ട്ടി​ലും വി​ജ​യം തു​ട​ര്‍​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ​ത്


കോല്‍​ക്കത്ത: സ്ട്രേലിക്കെതിരെ മിന്നും യം സ്വന്തമാക്കി ടീംന്ത്യ ദി റാങ്കിംഗില്ന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കു പിന്നില്മൂന്നാതായിരുന്ന ന്ത്യ ണ്ട് സ്ഥാങ്ങള്മെച്ചപ്പെടുത്തിയാണ് ന്നാം സ്ഥാത്ത് തിരിച്ചെത്തിത്

 ങ്കന്മ്ബ തൂത്തുവാരി ന്ത്യ നാട്ടിലും വിയം തുര്‍​ന്നതോടെയാണ് ന്നാം സ്ഥാക്കാരാത്. ദ്യ ത്തിലും വിയിച്ച ന്ത്യ ഞ്ച് ത്സങ്ങളുടെ മ്ബയില്‍ 2-0 ന്മുന്നിലാണ്.


Post A Comment: