രാജധാനി, തുരന്തോ, ശതാബ്ദി, സുവിധ എന്നീ ട്രെയിനുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ തിരക്കനുസരിച്ചു നിരക്കു കൂടുന്ന (ഫ്ലെക്സി ഫെയർ) സമ്പ്രദായം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ മാറ്റുന്നു

ദില്ലി: രാജധാനി, തുരന്തോ, ശതാബ്ദി, സുവിധ എന്നീ ട്രെയിനുകളിപ്പെടുത്തിയ തിരക്കനുസരിച്ചു നിരക്കു കൂടുന്ന (ഫ്ലെക്സി ഫെയ) സമ്പ്രദായം ജനങ്ങക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിധത്തി മാറ്റുന്നു. ഇതുപ്പെടെ മു റെയിവേ മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു നടപ്പാക്കിയ പരിഷ്കരങ്ങളും നയങ്ങളും പൊളിച്ചെഴുതാനൊരുങ്ങുകയാണു പുതിയ റെയിവേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയ.  ട്രെയിനുകളുടെ കൃത്യനിഷ്ഠ മെച്ചപ്പെടുത്തി നവംബറി ടൈം ടേബി പരിഷ്കരിക്കും. എഴുനൂറോളം ട്രെയിനുകളുടെ വേഗം കൂട്ടും. 48 മെയി/എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളെ സൂപ്പ ഫാസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിലാക്കും.  വനിതകളുടെയും മുതിന്ന പൗരന്മാരുടെയും സുരക്ഷ ലക്ഷ്യമിട്ടു റയിവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും കോച്ചുകളിലും സിസിടിവി ക്യാമറക സ്ഥാപിക്കും. റയിവേ സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങക്കും ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനമാക്കും ഡ്യൂട്ടി സമയത്തു യൂണിഫോം നിബന്ധമാക്കും.  അഞ്ചു വഷത്തിനകം റയിവേ ലൈനുക പൂണമായും വൈദ്യുതീകരിക്കും. ഇതുവഴി 10,000 കോടി രൂപ ലാഭം; മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനുമാകും. ട്രെയിനുകളിലും സ്റ്റേഷനുകളിലും 100% ഇഡി ലൈറ്റുകളും ഫാനുകളും ഏപ്പെടുത്തും.

Post A Comment: