ഫിഫ അണ്ടർ 17 ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സിലെ കടകൾ ഒഴിയാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു

കൊച്ചി: ഫിഫ അണ്ട 17 ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കലൂ ജവഹലാ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സിലെ കടക ഒഴിയാ ഹൈക്കോടതി നിദ്ദേശിച്ചു. നാളെ രാവിലെ മുത കടക പ്രവത്തിക്കുന്നത് കോടതി വിലക്കി.
ഫിഫ അണ്ട 17 ലോകകപ്പ് സമിതിയുടെ വാദങ്ങ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടപടി. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങ മുനിത്തിയാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പ് സമിതി അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സിലെ കടമുറിക ഒഴിയാ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സിലെ സ്ഥാപനങ്ങക്ക് നഷ്ടം ബാധിച്ചാ നേരിടാ 50 ലക്ഷം രൂപ മുകൂറായി കെട്ടിവയ്ക്കാ കോടതി ജില്ല കളക്ടറോട് നിദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗോളതലത്തി തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങ ദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫിഫ ശന നിബന്ധനകളുമായി മുന്നോട്ട് പോയത്.
ആഗസ്ത് 31 നാണ് ജിസിഡിഎ സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സിലെ കടമുറിക ലീസിനെടുത്തവരോട് ഇന്ന്(സെപ്തംബ 15) മുത ഫിഫ അണ്ട 17 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ കടമുറിക ഒഴിയാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സിലെ കടയുടമക സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാ ജനപങ്കാളിത്തം പരിഗണിച്ച് കൂടി മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തി അന്തിമ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നാണ് കടയുടമകളി നല്ലൊരു വിഭാഗത്തിന്റെയും അഭിപ്രായം.


Post A Comment: