ബം​ഗ​ളു​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ അ​പ​ക​ടം വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രു​ടെ കാ​ർ റേ​സ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. കാ​റോ​ട്ട മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി​യ മൂ​ന്നു കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ച്ചു.

ബംളുരു: ബംളുരു ത്തി ടം വിളിച്ചുരുത്തി കൗമാക്കാരുടെ കാ റേസ്. നിയാഴ്ച രാത്രിയിലായിരുന്നു സംവം. കാറോട്ട ത്സരം ത്തി മൂന്നു കുട്ടിളി രാ രിച്ചു. ണ്ടു പേക്കു ഗുരുമായി രിക്കേറ്റു. മൂരും ടിച്ചിരുന്ന വാങ്ങ പൂമായി ന്നു. 150 കിലോമീറ്ററിധികം വേയിലാണ് ങ്ങ വാമോടിച്ചതെന്നു ചികിത്സയി ഴിയുന്ന കുട്ടി പോലീസിനോടു ഞ്ഞു.

ത്തിന്റെ ന്നാ സ്കൂളിലെ വിദ്യാഥിളാണു ത്തിനിയാ മൂന്നു കുട്ടിളുമെന്നു പോലീസ് റിയിച്ചു. ക്ഷിതാക്കളുടെ സ്ഥയിലുള്ള കാറിലാണ് കുട്ടി ത്സരിച്ചത്. പുച്ചെ മൂന്നു ണിയോടെ കുട്ടി ത്സത്തിനായി തിവേത്തി കാ ടിക്കുയായിരുന്നു. ന്നാ ഫ്ളൈറിനിന്നു പുത്തുരുന്നതിനിടെ ണ്ടു കാറു ത്തിപെട്ടു.

സ്കോ കാ ടിച്ചിരുന്ന തിനേഴുകാ സംസ്ഥത്തുന്നെ രിച്ചു. റ്റൊരു കുട്ടി ടിച്ചിരുന്ന ന്നോ കാ മീഡി ത്ത് തിത്തുനിന്നെന്നി ലോറിയി ടിച്ചു. മൂന്നാ ടിച്ചിരുന്ന സ് യുവിയും ത്തിപ്പെട്ടു. വാനം പൂമായി ന്നു.

ചികിത്സയി ഴിയുന്ന കുട്ടിളെയും കാറിന്റെ സ്ഥരാ ക്ഷിതാക്കളെയും പ്രതിളാക്കി പോലീസ് കേസ് ജിസ്റ്റ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ഷിതാക്ക മൂരെയും സ്റ്റ് ചെയ്തു. രി ണ്ടുപേ ത്തിലെ കോറേറ്റ് ന്പനിയിലെ ടി ദ്യോസ്ഥരാണ്.


Post A Comment: