ഉ​ത്ത​ര്‍​പ്ര​ദേ​ശി​ല്‍ ബോ​ട്ട് മു​ങ്ങി​യു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ 22 പേ​ര്‍ മ​രി​ച്ചു

ക്നോ: ത്തര്‍​പ്രദേശില് ബോട്ട് മുങ്ങിയുണ്ടാ ത്തില്‍ 22 പേര് രിച്ചു. ബാഗ്പതില് മുനാ ദിയിലായിരുന്നു ദുന്തം. ബാഗ്പതില്‍​നിന്ന് രിയായിലേക്ക് രിയായിരുന്ന ബോട്ടാണ് ത്തില്‍​പെട്ടത്. ബോട്ടില്‍ 60 പേരാണ് ണ്ടായിരുന്നത്. തില്‍ 10 പേര് നീന്തി ക്ഷപെട്ടു. റ്റുള്ളരെ ദിയില് കാണാതായി. 


 പോലീസും ക്ഷാപ്രര്‍​ത്തരും കാണാതാര്‍​ക്കായി തെച്ചില് ത്തിരിയാണ്. 35 പേര്‍​ക്ക് റാവുന്ന ബോട്ടില് യാത്രക്കാരെ കുത്തിനിച്ചതാണ് ത്തിനു കാമാത്. സംത്തില് ന്വേത്തിന് ത്തവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ത്തില് രിച്ചരുടെ ന്ധുക്കള്‍​ക്ക് മുഖ്യന്ത്രി ണ്ട് ക്ഷം രൂ ഹാനം നുദിച്ചു.

Post A Comment: