വൃത്തിയാക്കാന്‍ വന്ന ഇന്ത്യാഗേറ്റ് പരിസരം ക്ലീന്‍.എന്തുചെയ്യും വൃത്തിയാക്കല്‍ യജ്ഞത്തില്‍ പങ്കാളിയാകാന്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മന്ത്രി. അതും ടൂറിസം മന്ത്രി അല്‍ഫോന്‍സ് കണ്ണന്താനം.

ന്യൂഡല്ഹി: വൃത്തിയാക്കാന്വന്ന ഇന്ത്യാഗേറ്റ് പരിസരം ക്ലീന്‍.എന്തുചെയ്യും വൃത്തിയാക്കല്യജ്ഞത്തില്പങ്കാളിയാകാന്എത്തിയിരിക്കുന്നത് മന്ത്രി. അതും ടൂറിസം മന്ത്രി അല്ഫോന്സ് കണ്ണന്താനം.
ഒടുവില്ശുചീകരണത്തിനായി മാലിന്യമില്ലാതിരുന്ന ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് പരിസരത്ത് മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട്വോളണ്ടിയര്മാരായ കോളജ് കുട്ടികള്ചേര്ന്ന്തിടുക്കത്തില്കുറച്ച് മാലിന്യങ്ങള്എത്തിച്ചു വിതറി.
തുടര്ന്ന് അവയെല്ലാം സ്വയം പെറുക്കിയെടുത്ത്കേന്ദ്രമന്ത്രി അല്ഫോണ്സ് കണ്ണന്താനം സ്വഛതാ ഹി സേവ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി.
പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്ത് സ്വഛതാ ഹി സേവ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് അള്ഫോണ്സ് കണ്ണന്താനം ഇന്ത്യാഗേറ്റ് വൃത്തിയാക്കാന്ഞായറാഴ്ച എത്തിയത്.
വളണ്ടിയര്മാര്ശേഖരിച്ച് എത്തിച്ച കുപ്പികളും പാന്മസാല പാക്കറ്റുകളും പെറുക്കി കാമറയ്ക്കു മുന്നില്ശുചിത്വ സന്ദേശം നല്കിയാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത്.
പുതുതായി നിയമിതനായ മന്ത്രിയെ ഇന്ത്യാഗേറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങള്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും സാധിച്ചില്ല. എങ്കിലും സമീപത്തെ തട്ടുകടക്കാരോടും മറ്റും പ്രദേശം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കണ്ണന്താനം ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.
ടൂറിസം മന്ത്രാലയം പ്രമുഖരെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള 14 ദിവസത്തെ വൃത്തിയാക്കല്യജ്ഞത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത 15 ടൂറിസ്റ്റ് പ്രദേശങ്ങളില്ഒന്നാണ് ഇന്ത്യാഗേറ്റ്.
'ഇന്ത്യാഗേറ്റ് വൃത്തിയാക്കാനാണ് ഞങ്ങളിന്ന് ഇവിടെയെത്തിയത്. രാജ്യത്തുടനീളം ശുചിത്വ യജ്ഞം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് കാമ്പയിന്കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. സര്ക്കാര്ജീവനക്കാര്മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ഇതില്പങ്കാളികളാവണം'.
'വര്ഷത്തിലൊരിക്കല്കാമറയ്ക്കു മുമ്പില്മാത്രമല്ല വര്ഷത്തിലെല്ലാ ദിവസവും വൃത്തിയാക്കല്പ്രക്രിയ തുടര്ന്നു കൊണ്ടു പോവണം', കണ്ണന്താനം പറഞ്ഞു.


Post A Comment: