200 മീറ്റര്‍ ബട്ടര്‍ഫ്ളൈസിലാണ് സജന്റെ സുവര്‍ണനേട്ടം.


താഷ്കന്റ്: ഏഷ്യന്നീന്തല്ചാമ്ബ്യന്ഷിപ്പില്മലയാളിയായ സജന്പ്രകാശിന് സ്വര്ണം.
200 മീറ്റര്ബട്ടര്ഫ്ളൈസിലാണ് സജന്റെ സുവര്ണനേട്ടം. 

Post A Comment: