30ന്​ ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍​ക്കാ​യി ഇൗ ​ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ ചെ​ക്ക്​ ലീ​ഫ്​ കൊ​ടു​ത്ത​വ​ര്‍ അ​ത്​ തി​രി​ച്ചു വാ​ങ്ങ​ണം.


തൃശൂര്‍: പ്രില്ന്നിന്സ്​​റ്റേറ്റ്ബാങ്ക്ഒാഫ്ന്ത്യയില്യിപ്പിച്ച റ്ബാങ്കുളിലെ ചെക്ക്ബുക്ക്ഇൗമാസം 30 മുല്സാധുവാകും. ചെക്ക്ബുക്ക്കൈമുള്ളര്ന്സ്.​ബി.​യുടെ ചെക്ക്ബുക്കിന്പേക്ഷിക്കണം. തോടൊപ്പം െഎ.​ഫ്.​സ്കോഡും മാറും.

സ്​​റ്റേറ്റ്ബാങ്ക്ഒാഫ്ട്രാന്‍​കൂര്‍, സ്​​റ്റേറ്റ്ബാങ്ക്ഒാഫ്ട്യാ, സ്​​റ്റേറ്റ്ബാങ്ക്ഒാഫ്ബിക്കാനീര്‍-​യ്​​ര്‍, സ്​​റ്റേറ്റ്ബാങ്ക്ഒാഫ്മൈസൂര്‍, സ്​​റ്റേറ്റ്ബാങ്ക്ഒാഫ്ഹൈരാബാദ്ന്നിയിയും ഭാതീ ഹി ബാങ്കിലേയും ചെക്ക്ബു​​ക്കാണ്സാധുവാകുന്നത്. 30ന്​ ​ശേമുള്ള പാടുള്‍​ക്കായി ഇൗബാങ്കുളുടെ ചെക്ക്ലീഫ്കൊടുത്തര്ത്തിരിച്ചു വാങ്ങണം. ഒാണ്‍​ലൈന്യോശായിലോ പേക്ഷിച്ചാല്സ്.​ബി.​യുടെ ചെക്ക്ബുക്ക്കിട്ടും. പാടുള്‍​ക്ക്പുതിെഎ.​ഫ്.​സ്കോഡ്യോഗിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കമെന്ന്സ്.​ബി.​ റിയിച്ചു.


Post A Comment: