മത്സരവിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച്‌ തന്റെ സിനിമ സെക്സി ദുര്‍ഗ മേളയില്‍ നിന്നും പിന്‍വലിക്കുന്നതായി സംവിധായകന്‍ സനല്‍ കുമാര്‍ ശശിധരന്‍


തിരുവനന്തപുരം: കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ മത്സരവിഭാഗത്തില്ഉള്പ്പെടുത്താത്തതില്പ്രതിഷേധിച്ച്തന്റെ സിനിമ സെക്സി ദുര് മേളയില്നിന്നും പിന്വലിക്കുന്നതായി സംവിധായകന്സനല്കുമാര്ശശിധരന്‍. മലയാളം സിനിമ ഇന്ന് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് സനലിന്റെ സിനിമ ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

 മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളകളില്നിരവധി പുരസ്ക്കാരങ്ങള്വാരിക്കൂട്ടിയ ചിത്രത്തെ പരിഗണിച്ചതില്സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിനെ അഹങ്കാരമെന്നൊക്കെ വിളിച്ച്ഒരുപാടുപേര്മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ട്. ഔചിത്യബോധമില്ലായ്മയെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ടില്ലെങ്കില്പിന്കാല്കൊണ്ട് തൊഴിച്ചും കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ചും തങ്ങള്ക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളെയും ഇല്ലായ്മചെയ്യുന്ന മലയാളി മനോരോഗത്തിനു മുന്നില്പിടിച്ചു നില്ക്കാന്കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്കില്കുറിച്ചു. ഫെയ്സ്ബുക്ക് 

പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്ണരൂപം

.എഫ്.എഫ്.കെയിലെ മലയാളം സിനിമകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നു. തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ചിത്രങ്ങള്ക്കും പിന്നണിപ്രവര്ത്തകര്ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. സെക്സി ദുര്ഗയും മലയാളം സിനിമ ഇന്ന് എന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം. .എഫ്.എഫ്.കെയും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും മലയാളം സിനിമകളുടെ വളര്ച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്നടത്തുന്ന ആത്മാര്ഥമായ ശ്രമങ്ങള്മനസിലാക്കുന്നുസെക്സി ദുര് ഇതിനകം പല രാജ്യങ്ങളിലെ നാല്പതിയഞ്ചിലധികം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളില്തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും അംഗീകാരങ്ങള്നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോട്ടര്ഡാം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില്ടൈഗര്അവാര്ഡ് നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്സിനിമ എന്ന അംഗീകാരവുമായിട്ടായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ യാത്രാരംഭം. സെക്സി ദുര്ഗയ്ക്ക്, .എഫ്.എഫ്.കെയില്പ്രദര്ശിപ്പിക്കുക വഴി അക്കാദമിയില്നിന്നും മലയാള സിനിമയെന്ന നിലയില്പ്രോത്സാഹനം ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അത്തരം പ്രോത്സാഹനം ആവശ്യമുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ചിത്രത്തിന് അത് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ സെക്സി ദുര് പിന്വലിക്കുന്നു .

 ഇതിനെ അഹങ്കാരമെന്നൊക്കെ വിളിച്ച്ഒരുപാടുപേര്മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ട്. ഔചിത്യബോധമില്ലായ്മയെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ടില്ലെങ്കില്പിന്കാല്കൊണ്ട് തൊഴിച്ചും കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ചും തങ്ങള്ക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളെയും ഇല്ലായ്മചെയ്യുന്ന മലയാളി മനോരോഗത്തിനു മുന്നില്പിടിച്ചു നില്ക്കാന്കഴിയില്ല. ക്ഷമിക്കണം. സെക്സി ദുര് ഉടന്തിയേറ്ററിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്നടക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമ കാണാന്ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവര്ക്കും സിനിമ കാണാന്വഴിയുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നല്കുന്നു.


Post A Comment: