ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഇ​ന്ത്യ. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ആ​റി​ന് യു​എ​സ്‌എ​യ്​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം.


ഗോ: ണ്ടര്‍ 17 ലോപ്പിനുള്ള ന്ത്യന്ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. യാളിതാരം കെ.​പി രാഹുല്ള്‍​പ്പെടെ 21 അം ടീമിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ര്‍​ജിത്ത് സിംഗ് ണ് നാന്‍. ണ്ട് മുന്നേറ്റനിക്കാരും 10 ധ്യനിക്കാരും റ് പ്രതിരോനിക്കാരും മൂന്ന് ഗോള്കീപ്പര്‍​മാരുമാണ് സംത്തിലുള്ളത്.

ടീമിലെ യാളി സാന്നിദ്ധ്യമാ കെ.​പി രാഹുല്ധ്യനി താമാണ്. യുസ്, കൊളംബി, ഘാ ന്നിങ്ങി ഗ്രൂപ്പ് യിലാണ് തിഥേരാ ന്ത്യ. ക്ടോര്റിന് യുസ്യ്ക്കെതിരെയാണ് ന്ത്യയുടെ ദ്യ ത്സരം.


Post A Comment: