സിനിമ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടെ ആശങ്കയോടെയാണ്​ മിക്ക ചിത്രങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്നത്. അതിനിടെ, വ്യാജന്‍കൂടി ഇറങ്ങുന്നത്​ നിര്‍മാതാക്കളെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുംറിലീസ് ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകക്കകം വിജയ് നായകനായ തമിഴ് ചലച്ചിത്രം "മെ"ന്റെ  വ്യാജ നെറ്റി എത്തി
സിനിമ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികള്ക്കിടെ ആശങ്കയോടെയാണ്മിക്ക ചിത്രങ്ങളും ഇപ്പോള്പ്രദര്ശനത്തിനെത്തുന്നത്. അതിനിടെ, വ്യാജന്കൂടി ഇറങ്ങുന്നത്നിര്മാതാക്കളെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുംപല താരങ്ങളും സംവിധായകരും പൈറസിക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വ്യാജ ഇപ്പോഴും ഇന്റനെറ്റി സജീവമാണ് 


Post A Comment: