സ്പെനിയില്‍ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കാറ്റലോണിയ. സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുളള പ്രമേയം കാറ്റലോണിയന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് പാസാക്കിബാസിലോന സ്പെയിനുമായി വിഘടിച്ചു നിക്കുന്ന കാറ്റലോണിയ, സ്പെയിനിനിന്ന് തങ്ങ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാറ്റലോണിയയുടെ സ്വയംഭരണാവകാശം റദ്ദാക്കി കേന്ദ്രഭരണം ഏപ്പെടുത്താ സ്പാനിഷ് സക്കാ നീക്കം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാറ്റലോണിയ പാലമെന്റ് പ്രത്യേക പ്രമേയവും പാസാക്കി. അതേസമയം, ഈ പ്രമേയം നിയമപരമായി നിലനിക്കില്ലെന്ന് സ്പെയി പ്രധാനമന്ത്രി മറിയാനോ റജോയി വ്യക്തമാക്കി. സ്വയംഭരണാവകാശം റദ്ദാക്കി കാറ്റലോണിയയി കേന്ദ്രഭരണം ഏപ്പെടുത്തുമെന്ന സ്പെയി പ്രധാനമന്ത്രി മറിയാനോ റജോയിയുടെ പ്രഖ്യാപനം കാറ്റലോണിയ ഭരണത്തലവ കാലസ് പുജമോണ്ട് തള്ളിയിരുന്നു. രാജ്യതാപര്യം സംരക്ഷിക്കാനെന്ന പേരി കേന്ദ്രഭരണം ഏപ്പെടുത്താനുള്ള സ്പാനിഷ് സക്കാരിന്റെ നീക്കം ഭരണഘടന അട്ടിമറിക്കലാണെന്നു കാറ്റലോണിയ പാലമെന്റ് സ്പീക്ക കാമെ ഫോകാഡെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാ, അട്ടിമറി നീക്കം നടത്തുന്നതു പ്രാദേശിക ഭരണകൂടമാണെന്നാണു സ്പെയിനിന്റെ നിലപാട്.  സ്വയംഭരണാവകാശം റദ്ദാക്കി കാറ്റലോണിയയി‍ കേന്ദ്രഭരണം ഏപ്പെടുത്താനുള്ള സ്പെയി ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കത്തെ നിസ്സഹകരണ സമരത്തിലൂടെ നേരിടാനായിരുന്നു കാറ്റലോണിയയുടെ ആലോചന. കേന്ദ്രഭരണത്തിനുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിന് അംഗീകാരം നകാ സ്പെയി സെനറ്റ് കൂടാനിരിക്കെയാണ് കാറ്റലോണിയ പാലമെന്റ് ഔദ്യോഗികമായി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.


Post A Comment: