പെട്രോള്‍ പമ്പ് ഉടമകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന സമരം പിന്‍വലിച്ചുദില്ലി: പെട്രോള്‍ പമ്പ് ഉടമകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന സമരം പിന്‍വലിച്ചു. ഒക്ടോബര്‍ 13ന് നടത്താനിരുന്ന സമരമാണ് പിന്‍വലിച്ചത്.

Post A Comment: