ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓട്ടോ മൊബൈൽ സംരംഭമാണ് ടാറ്റാ മോട്ടോർസ്ന്യൂഡഹി: ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സിന്റെ അറ്റാദായത്തി ഇടിവ്. ജൂ 31 ന് അവസാനിച്ച പാദത്തി കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 42 ശതമാനം ഉയന്ന് 3,182 കോടി രൂപയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ ഷം ഇതേ കാലയളവി 2,260.40 കോടി രൂപയായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായംടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓട്ടോ മൊബൈ സംരംഭമാണ് ടാറ്റാ മോട്ടോസ്

Post A Comment: