ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചൈനയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഗ്ലോബൽ ടൈംസിലെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു.

ബെയ്ജിങ് ബ്രഹ്മപുത്രയിലല്ല, ടിബറ്റിലെ നദികളിലാണ് വൈദ്യുതി പദ്ധതിക നിമിക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യക്കു ചൈനയുടെ മറുപടി. ടിബറ്റിനോടു ചേന്നു കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളി അണക്കെട്ടു നിമിക്കുന്നതിനാണു നീക്കമെന്നും ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മപുത്രയിലെ വെള്ളം വഴിതിരിച്ചുവിടാ 1000 കിലോമീറ്റ നീളമുള്ള ടണ ചൈന നിമിക്കുന്നതായി റിപ്പോട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്നതായി ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ചൈനയി യാലുങ് ടിസാങ്പോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മപുത്രയി വിവിധ വൈദ്യുതി പദ്ധതിക ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവത്തനങ്ങ നടക്കുന്നതായി കുറച്ചുനാളുകളായി റിപ്പോട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തി ചൈനയിനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദികളെ ഉപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഗ്ലോബ ടൈംസിലെ ലേഖനത്തി പറയുന്നു. എന്നാ ടിബറ്റിലെ പ്രധാന നദികളായ ജി, ലാങ്‌കാങ്, നുജിയാങ് എന്നിവയിലാണ് വൈദ്യുതി പദ്ധതി നടപ്പാക്കാ പോകുന്നതെന്നും ലേഖനം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ബ്രഹ്മപുത്രയിനിന്നുള്ള ജലം ഷിജിയാങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി ടണ നിമിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു ആദ്യം പുറത്തുവന്ന റിപ്പോട്ട്. ദോക്‌ലാ സംഘഷത്തിനു പിന്നാലെ വന്ന റിപ്പോട്ടി ഇന്ത്യ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ചൈനീസ് പ്രതിനിധികളുമായി ചച്ച നടത്തിയെങ്കിലും തീരുമാനമായിരുന്നില്ല.
ചൈന, ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു വലിയ നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര. ചൈനയി യാലുങ് ടിസാങ്പോ എന്നും ഇന്ത്യയി ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നും ബംഗ്ലാദേശി ജമുന എന്നും ഈ നദി അറിയപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ നീളം കൂടിയ നദികളി ഒന്നാണ് ഇത്. ടിബറ്റിലാണ് ഉത്ഭവം. ബംഗ്ലാദേശി വച്ച് ഗംഗാ നദിയുമായി ചേന്ന് ബംഗാക്കടലി പതിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയും ചൈനയുമെല്ലാം ബ്രഹ്മപുത്രയി നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 12000 മെഗാവാട്ടാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ വൈദ്യുതോത്പാദനശേഷിയായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാ 160 മെഗാവാട്ടോളം വൈദ്യുതി മാത്രമാണ് ഇപ്പോ ആകെ ഉപാദിപ്പിക്കുന്നത്.


Post A Comment: