മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​ര്‍​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളാണ് സ​മ​ര സ​മി​തി ത​ള്ളിയത്


വാ മേളിലൂടെയുള്ള ഗെയില്വാ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ ലൈന്‍​മെന്റ് മാറ്റമെന്ന ശ്യത്തി ച്ച് മിതി. ഷ്ടരിഹാരം ട്ടിയാക്കാനുള്ള ക്കാ തീരുമാനം ള്ളിയ മിതി രം തുരുമെന്ന് റിയിച്ചു. മുഖ്യന്ത്രിയുടെ ധ്യക്ഷയില്ഴിഞ്ഞ ദിസം ചേര്‍​ന്ന യോത്തിലുണ്ടാ തീരുമാങ്ങളാണ് മിതി ള്ളിയത്.
ഭൂമിക്ക് വിണിവിയുടെ നാലിട്ടി ഭ്യമാക്കണം, വാ മേളിലൂടെയുള്ള വാ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ ലൈന്‍​മെന്റ് മാറ്റണം, ത്തിനിടെ സ്റ്റുചെയ്ത് യിലിച്ചരെ വിട്ടക്കണം തുങ്ങി ശ്യങ്ങ ന്നയിച്ചാണ് രം. രം തുരാനാണ് തീരുമാനം. ഴ് ജില്ലളില്നിന്നുള്ള മിതി നേതാക്കളെ ള്‍​പ്പെടുത്തി 18 ന്മുക്കത്ത് യോഗം ചേരാനും മിതി തീരുമാനിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്ചേര്ന്ന യോഗത്തിലുണ്ടായ തീരുമാനങ്ങള്ഭാഗികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സമര സമിതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, സമരം തുടരാനാണ് ഞായറാഴ്ച ചേര്ന്ന യോഗത്തില്തീരുമാനമുണ്ടായത്.
പുതുക്കിയ ന്യായവിലയുടെ പത്ത് മടങ്ങായി വിപണിവില നിജപ്പെടുത്തി നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കാന്മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്ചേര്ന്ന യോഗത്തില്തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു. പത്തുസെന്റോ അതില്താഴെയോ മാത്രം ഭൂമിയുള്ളവര്ക്ക് ആശ്വാസധനമായി അഞ്ച് ലക്ഷംരൂപ നല്കാനും തീരുമാനമായിരുന്നു.


Post A Comment: