പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് വിദേശഫണ്ട് സ്വീകരിച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്താറുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ പരിശോധിക്കാൻ പൊലീസ് തീരുമാനം.

തിരുവനന്തപുരം പോപ്പുല ഫ്രണ്ട് വിദേശഫണ്ട് സ്വീകരിച്ച് മതപരിവത്തനം നടത്താറുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്ത പരിശോധിക്കാ പൊലീസ് തീരുമാനം. വെളിപ്പെടുത്തലിനെക്കുറിച്ചു വിവരം ശേഖരിക്കാ ഇന്റലിജസ് വിഭാഗം മേധാവിക്കു നിദേശം നകിയതായി ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു. നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം അതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കും. വെളിപ്പെടുത്ത നടന്നതു മറ്റു സംസ്ഥാനത്താണങ്കിലും കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പരാമശിച്ചതിനാ ഗൗരവമായി കാണുന്നൂവെന്നും ഡിജിപി പറഞ്ഞു. ദേശീയമാധ്യമം നടത്തിയ ഒളികാമറ ഓപ്പറേഷനിലാണ് പോപ്പുല ഫ്രണ്ട് നേതാക്ക വെളിപ്പെടുത്ത നടത്തിയത്.

Post A Comment: