ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ദൗലത്ഗഞ്ച് ഓഫിസ് പ്രദേശത്താണു ക്ഷേത്രത്തിന് ശിലയിട്ടത്

ഗ്വാളിയോ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ഘാതക നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെയ്ക്ക് ക്ഷേത്രം വരുന്നു. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ വിലക്ക് മറികടന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയോറി ഹിന്ദു മഹാസഭ ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിവഹിച്ചു.
ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ദൗലത്ഗഞ്ച് ഓഫിസ് പ്രദേശത്താണു ക്ഷേത്രത്തിന് ശിലയിട്ടത്. ഇവിടെ മുപു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഗോഡ്സെയുടെ വിഗ്രഹത്തി നേതാക്ക പുഷ്പാച്ചനയും നടത്തി. ക്ഷേത്ര നിമാണത്തിന് സ്ഥലം ചോദിച്ച് ഹിന്ദു മഹാസഭ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് അപേക്ഷ നകിയിരുന്നെങ്കിലും അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. തുടന്നാണ് സക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ക്ഷേത്രനിമാണവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാ ഇവ തീരുമാനിച്ചത്.


ക്ഷേത്ര നിമാണത്തി, മധ്യപ്രദേശിലെ ബിജെപി സക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. സദാസമയവും മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ പേര് ഉച്ചരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍റെ ഹൃദയത്തി ഗോഡ്സെയാണെന്നു പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അജയ് സിങ്, എങ്ങനെയാണ് ഗോഡ്സെയുടെ പേരി ക്ഷേത്ര നിമാണത്തിന് ശിലയിടാ സാധിക്കുന്നതെന്നും ചോദിച്ചു.

Post A Comment: