ഗതാഗത മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടി നടത്തിയത് ഗുരുതര ചട്ടലംഘനങ്ങളെന്ന് കളക്ടറുടെ അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട്ആലപ്പുഴ: ഗതാഗത മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടി നടത്തിയത് ഗുരുതര ചട്ടലംഘനങ്ങളെന്ന് കളക്ടറുടെ അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട്. പാര്‍ക്കിങ് ഏരിയയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയത് തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ വാട്ടര്‍ വേള്‍ഡ് കമ്പനിയാണെന്നും, ബണ്ട് ആണ് പാര്‍ക്കിങ്ങ് സ്ഥലമാക്കി മാറ്റിയതെന്നും അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. 2003 മുതല്‍ ബണ്ടില്‍ കാതലായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി. അനുമതിയില്ലാതെയാണ് മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയതെന്നും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെല്‍വയല്‍ തണ്ണീര്‍ത്തടല്‍ നിയമങ്ങള്‍ അട്ടിമറിച്ചാണ് മന്ത്രിയുടെ നികത്തല്‍.

Post A Comment: