സംവരണം തന്നെ എടുത്തുകളയണമെന്നു പറയുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാദങ്ങൾക്ക് ശക്തിപകരുന്നതാണു തീരുമാനമെന്നും മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞു.


പാലക്കാട് എല്ലാമേഖലകളിലും സാമ്പത്തിക സംവരണം ഏപ്പെടുത്താ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുമെന്നു പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ബിജെപിയുടെ ആവശ്യങ്ങ നടത്തിക്കൊടുക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മുസ്‌‍‌ലിം ലീഗ് അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീ എംപി. സംവരണം ദാരിദ്ര്യനിമാജന പദ്ധതിയല്ല, സാമൂഹികനീതി നടപ്പാക്കലാണ്. സംവരണം തന്നെ എടുത്തുകളയണമെന്നു പറയുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാദങ്ങക്ക് ശക്തിപകരുന്നതാണു തീരുമാനമെന്നും മുഹമ്മദ് ബഷീ പറഞ്ഞു.
അഴിമതി കണ്ടെത്തിയതിനാ വഖഫ് ബോഡിലെ നിയമനങ്ങ പിഎസ്‌‌സിക്കു വിടുന്നുവെന്നാണ് സക്കാ പറയുന്നത്. അഴിമതിയുണ്ടെങ്കി തടയുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. എന്നാ വഖഫ് ആക്ട് പ്രകാരം മു‌സ്‌ലിം വിഭാഗക്കാരെ മാത്രം നിയമിക്കാ കഴിയുന്ന സ്ഥലത്ത് പിഎസ്‌സി വഴി നിയമനം നടത്താ സാധിക്കില്ല. സംവരണ വിഷയത്തിലും വഖഫ് ബോഡ് നിയമനത്തിലും സക്കാരിന്റേത് അനാവശ്യ ഇടപെടലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.


Post A Comment: