ശ്രീ പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രഭരണം പോലീസ് സഹായത്തോടെ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി
ഗുരുവായൂർ: ശ്രീ പാത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രഭരണം പോലീസ് സഹായത്തോടെ മലബാ ദേവസ്വം ബോഡ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. 7-11-2017 രാവിലെ പോലീസ് സഹായത്തോടെ ക്ഷേത്രം എക്സിക്യുട്ടിവ് ഓഫീസ ക്ഷേത്ര ഭരണ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കിയത്. ക്ഷേത്രഭരണത്തിലെ അനധികൃത ഇടപെടലിനെതിരെ മലബാ ദേവസ്വം ബോഡ് കേരള ഹൈ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തി ഭക്തജനങ്ങക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവേശിക്കാവുന്ന സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കാ ക്ഷേത്രം എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടാമെന്ന് ഹൈകോടതി നിദേശിച്ചിരുന്നു. ഇത് പ്രകാരം ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിലെ അനധികൃത ഇടപെടലിനെ പറ്റിയും സമാധാന അന്തരീക്ഷ ലംഘനത്തെപ്പറ്റിയും ക്ഷേത്രം എക്സി ഓഫീസ ഗുരുവായൂ അസിസ്റ്ററ് കമ്മീഷണക്ക് പരാതി നകിയിരുന്നു. ഈ പരാതി പരിഗണിച്ചാണ് സുശക്തമായ പോലീസ് കാവലി ക്ഷേത്രനിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കിയത്. ക്ഷേത്ര സമാധാന ലംഘനം ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും കേസിലെ എതി കക്ഷികളായ മു പാത്ഥസാരഥി ഭരണ സംഘം ഹിന്ദു ഐക്യവേദി, പാത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്ര രക്ഷാസമിതി എന്നീ സംഘടനാ പ്രവത്തക സമാധാന അന്തരീഷം ലംഘിക്കുന്ന പക്ഷം കശന നിയമ നടപടിക സ്വീകരിക്കാമെന്ന് കേരള ഹൈകോടതി നിദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ക്ഷേത്ര സമാധാന അന്തരീക്ഷം പുനസ്ഥാപിക്കും വരെ ക്ഷേത്രം പോലീസിന്‍റെ നിരീക്ഷണത്തി ആയിരിക്കുമെന്നും സമാധാന അന്തരീക്ഷം ലംഘിക്കാനുള്ള ഏത് ശ്രമത്തെയും കശനമായി നേരിടുമെന്ന് ഗുരുവായൂ അസിസ്റ്ററ് കമ്മീഷണ ഓഫ് പോലീസ് ശിവദാസ് അറിയിച്ചു. നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങ പാലിക്കാ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. മലബാ ദേവസ്വം ബോഡ് എക്സി ഒഫീസറാണ് നിലവിലെ കോടതി വിധി പ്രകാരം ക്ഷേത്ര ഭരണാധികാരിയെന്നും നിയമപ്രകാരമുള്ള എക്സി ഓഫീസറുടെ ഭരണ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കാ ക്രമീകരണങ്ങ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മലബാ ദേവസ്വം ബോഡ് കമ്മീഷണ കെ മുരളി അറിയിച്ചു.

Post A Comment: