ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍റെ പാതയിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർ‍ത്തു.


തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയ സഭയുടെ മേശപ്പുറത്തു വച്ച കേരളരാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചുലക്കുന്ന സോളാകമ്മീഷറിപ്പോര്ട്ടിഉമ്മചാണ്ടിക്കും മുമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനും മന്ത്രിമാക്കുമെതിരെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകളാണുള്ളത്. ഉപഭോക്താക്കളെ വഞ്ചിക്കാ ഉമ്മചാണ്ടിയും പേഴ്സണ സ്റ്റാഫിലുള്ളവരും സരിതയെ സഹായിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കമ്മീഷ റിപ്പോര്ട്ട്.

 അതേസമയം, സോളാര്‍കമ്മീഷഅന്വേഷണ റിപ്പോട്ട് സമപ്പിച്ച ശേഷമുള്ള ക്കാ നടപടിക സുതാര്യമല്ലെന്ന് ഉമ്മചാണ്ടി ആരോപിച്ചു. റിപ്പോട്ടിനെ കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളെ പോലും അറിയിച്ചില്ലെന്നും, ഇത് സോളാ കമ്മീഷ റിപ്പോട്ടാണോ അതോ സരിത റിപ്പോട്ടാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും ഉമ്മചാണ്ടി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴത്തെ ക്കാ പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പാതയിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേത്തു.

 ഒരു കത്തിന്റെ പേരി മാത്രമാണ് കേസെടുക്കുന്നത്. സരിതയുടെ കത്ത് റിപ്പോട്ടി രണ്ടു പ്രവാശ്യം പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോട്ടിന്റെ ഒരു ബുക്കി കമ്മീഷ ഒപ്പിടാതിരുന്നതെന്തുകൊണ്ടെന്നും ഉമ്മചാണ്ടി ചോദിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തി സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നും ഉമ്മ ചാണ്ടി പറഞ്ഞു.

 ഇന്നലെ പറഞ്ഞതി നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടാണ് ക്കാ ഇന്ന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്ഒരു നടപടിയിലും ആശങ്കയില്ലെന്നും അന്വേഷണം നേരിടുമെന്നും തനിക്കെതിരെയുള്ള രണ്ട് ആരോപണങ്ങളി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെളിഞ്ഞാ പൊതുജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാ തയാറാണെന്നും ഉമ്മചാണ്ടി പറഞ്ഞു.


Post A Comment: