ഫോൺകെണി കേസ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽകൊച്ചി : മു മന്ത്രി എ.കെ ശശീന്ദ്രപ്പെട്ട ഫോകെണി കേസ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയി. തുട നടപടിക റദ്ദാക്കണമെന്ന പരാതിക്കാരിയായ മാധ്യമപ്രവത്തകയുടെ ഹജി പരിഗണിക്കും. കേസി നിന്ന് ഒഴിവായാ മന്ത്രിസ്ഥാനം തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എ.കെ ശശീന്ദ്രനും എസിപിയും.

Post A Comment: